ایلیا سلامت

            هو ۱۲۱
iliasalamat
اثرات متقابل امواج الکترومغناطیس و تعدیل گیرنده GABA-B بر غلظت تستوسترون سرمی در موش‌های صحرایی پرخاشگر

عنوان:
اثرات متقابل امواج الكترومغناطيس و تعديل گيرنده GABA-B بر غلظت تستوسترون سرمي در موش هاي صحرايي پرخاشگر


نويسنده(گان):
سعيده كريمي، مهناز طاهريانفرد، امين ا... بهاءالديني، مهدي فاضلي،
چکيده:
مقدمه: هدف تحقيق حاضر بررسي اثر تزريق درون صفاقي باكلوفن (آگونيست گيرنده GABA-B) وCGP35348 (آنتاگونيست گيرنده GABA-B) بر غلظت سرمي تستوسترون موش هاي صحرايي پرخاشگري كه تحت تاثير امواج الكترومغناطيس قرار داشتند، مي باشد.
روش بررسي: در اين تحقيق 55 سر موش صحرايي نر بالغ با وزن 20±200 گرم مورد بررسي قرار گرفتند. حيوانات به دو گروه اصلي و چهار زير گروه تقسيم شدند، گروه هاي اصلي شامل گروه بدون دريافت امواج و گروه دريافت كننده امواج بودند. گروه دريافت كننده امواج در معرض امواج الكترومغناطيس با فركانس 50 هرتز و500 ميكروتسلا روزانه 8 ساعت به مدت 30 روز قرار گرفتند. پرخاشگري با استفاده از جريان 2 ميلي آمپر هر 3 ثانيه يكبار به مدت 5 دقيقه القا شد، سپس غلظت تستوسترون سرم بوسيله ي تكنيك Radio Immuno Assay سنجيده شد.
نتايج: داده هاي اين تحقيق نشان داد كه تزريق باكلوفن با دوز 3 ميلي گرم به ازاي يك كيلو گرم وزن بدن و CGP35348 با دوز 100 ميلي گرم به ازاي هركيلوگرم وزن بدن موجب افزايش معني داري در غلظت تستوسترون سرمي در موش هاي صحرايي پرخاشگري كه تحت تاثير امواج الكترومغناطيس قرار گرفته اند، مي شود.
نتيجه گيري: با توجه به اثر مشابه باكلوفن و CGP35348 بر ترشح تستوسترون سرمي، به نظر مي رسد كه گيرنده GABA-B در بيضه از دو نوع مختلف بوده، لذا اثرات مشابهي را باعث شده است. همچنين وجود امواج الكترومغناطيس باعث افزايش غلظت تستوسترون شد.

دانلود مقاله

 

مسیر شما  : ایلیا سلامت مــقالات اثرات متقابل امواج الکترومغناطیس و تعدیل گیرنده GABA-B بر غلظت تستوسترون سرمی در موش‌های صحرایی پرخاشگر

کانال تلگرام بارداری موفق

کانال تلگرام بارداری موفق برای ورود به کانال تلگرام بارداری موفق، روی آیکون تلگرام کلیک نمایید

کانال تلگرام شرکت

telegram برای ورود به کانال تلگرام شرکت، روی آیکون تلگرام کلیک نمایید

پشتیبانی و فرم تماس